Quy trình kiểm định thang máy

  29/09/2016

 

Quy trình kiểm định thang máy là quá trình thực hiện các bước kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của VIETSAF theo mỗi quy trình kiểm định thang máy, thang cuốn riêng biệt. Nhằm đánh giá tình trạng an toàn của thang máy, thang cuốn theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

1. Mục đích

Để đảm bảo sự thống nhất, chính xác và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành trong việc kiểm định thang máy, thang cuốn.

2. Phạm vi, quy định, quy chuẩn áp dụng 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy được áp dụng theo thông tư số 54/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đi kèm từng quy trình và hướng dẫn của nhà chế tạo

 

- QCVN 11:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người;

- TCVN 6397: 2010, Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6906: 2001, Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6396 - 2:2009,Thang máy thủy lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6905 : 2001, Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện;

- TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6395:2008 , Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 7628:2007 (ISO 4190), Lắp đặt thang máy;

- TCVN 5867: 2009. Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn;

- TCVN 7550:2005. Cáp thép dùng cho thang máy-yêu cầu tối thiểu;

 

3. Nội dung kiểm định thang máy

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

- Thống nhất công việc kiểm định với đơn vị yêu cầu

- Thực hiện kiểm định tại hiện trường

- Kết quả

+ Nếu thang máy kiểm định không đạt yêu cầu thì VIETSAF sẽ thông báo tình trạng thiết bị bằng văn bản cho khách hàng và phương hướng khắc phục, sửa chữa

+ Nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu thì thang máy sẽ được dán tem, lập biên bản kiểm định; Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu của Bộ lao động thương binh và xã hội.

 

Quý vị có thể download quy trình kiểm định thang máy điện, thủy lực, thang cuốn do Bộ lao động ban hành

+ QTKĐ thang máy điện:

     a. Thang máy có phòng máy 

     b. Thang máy không phòng máy

+ QTKĐ thang máy thủy lực

+ QTKĐ thang máy chở hàng

+ Quy trình kiểm định thang cuốn và băng tải

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

    * Một số hình ảnh về kiểm định thang máy

    * Hướng dẫn sử dụng thang máy

    * Cấu tạo thang máy có và không phòng máy 

    * Kiểm định thiết bị nâng, áp lực, máy thi công

 

 

Tin tức mới Xem tất cả